Informačná povinnosť

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zhrňuje zásady a postupy pre správu údajov eset.tsoft.sk.
Návštevník / užívateľ odoslaním osobných údajov vyhlási, že sú pravdivé.

1. Správca údajov

Správca údajov je Jozef Tóth - T - SOFT
Adresa/korešpondenčná adresa:
Peder č. 107
044 05 Peder
IČO: 41941161, DIČ: 1073336484

2. Spravované údaje a zúčastnené strany

Počas vašej návštevy tejto stránky dostanete anonymne ID relácie návštevníka, s ktorým Google Analytics zaznamená začiatok a koniec návštevy, ako aj navštívené stránky bez ohľadu na vaše osobné údaje. Z tohto dôvodu budú všetci noví návštevníci informovaní pri návšteve prvej stránky.

Na webovej stránke návštevník môže objednať antivírusový produkt a zároveň súhlasí so spracovaním nasledovných osobných údajov:

    Priezvisko
    Meno
    Telefónne číslo
    E-mailová adresa
    Ulica a číslo domu
    Mesto
    PSČ

Správca údajov nezodpovedá za nepresnosť alebo nedostupnosť údajov poskytnutým používateľom.

3. Účel správy údajov

Cieľ správy osobných údajov:

    kontaktovanie používateľa;
    identifikácia používateľa, rozlíšenie od ostatných používateľov;
    objednanie antivírusového programu u spoločnosti ESET, spol. s r.o.
    vystavenie daňového dokladu

ID anonymných relácií a súbory cookie používané službou Google Analytics sa používajú na štatistické účely. Používateľ dobrovoľne súhlasí s tým, že pri registrácii budú údaje uvedené v bode 2 používať správca údajov v súlade s ustanoveniami pravidiel ochrany osobných údajov. Spracovateľ údajov spravuje informácie poskytnuté ako dôverné.

4. Trvanie spracúvania údajov

Súbory cookie vytvorené službou Google Analytics trvajú 30 dní a identifikačné čísla relácií (session ID) sa pri výstupe zo stránky automaticky odstránia.

5. Kruh dátových spracovateľov

Údaje používateľov získa Jozef Tóth - T - SOFT a spoločnosť ESET, spol. s r.o. Správca údajov odovzdáva údaje žiadateľa dožadujúcemu orgánu zo zákona len vtedy, ak príslušný orgán má príslušný právny základ.

6. Právny základ pre ochranu osobných údajov a práva používateľa

Súhlas v zmysle článku 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7. Webovú stránku prevádzkuje

Websupport, s.r.o.
Adresa: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,
IČO: 36421928, DIČ: 2021869234, IČ DPH: SK2021869234
Údaje sú zálohované kvôli zabezpečeniu dát.
Údaje fyzicky sa nachádzajú na adrese:
Devínska Nová Ves, Bratislava

8. Opravné prostriedky a platné právne predpisy

Ak sa používateľ domnieva, že Jozef Tóth - T - SOFT nezaobchádza s osobnými údajmi uvedenými v tomto dokumente alebo v súlade s platnými právnymi predpismi, môže uplatniť svoje práva na komisára pre ochranu údajov alebo na občianskoprávny súd alebo môže kontaktovať Úrad na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej Republiky.

Pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, prečítajte si nasledujúci zákon: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.